اگر می‌دانستم

آن هزار و یک شب طوفانی
اگر می‌دانستم غوغای زمزمه باد در رنگ گیسوانت را
به دریا می‌سپردم که تا سحر
سر بر بالین صخره‌ها نگذارد

Saturday October 26, 2013