صدا

آرزو آشفته رویا زمزمه جادوی چشم بی‌تاب ستاره بال وفا سنگ پنجره کلبه آتش شب کهنه نامه‌ای به دریا بهار کلید خورشید مهر صدا.

Wednesday January 16, 2013