نگاه

نگاه، نگاه تلخ خورشید بر افق بی نهایت سیاهی زمین
صدا، صدای باران سرد رویاها
نفس، نفس های بی تاب مرغابی اسیر مستی باد

نگاهم به صدای نفس های دریاست

Saturday August 13, 2011