سرما

درخت تنومند سرد آرزوها
گیلاس های خشکیده
نسیم خاموش باد امید سرزمین های دور
غروب ابدی لبخند خورشید در آغوش افق
وه چه زیباست
سرما

Saturday June 5, 2010