دنیا

دنیا
دنیایی سراسر درد
دنیایی به تاریکی غم
دریایش آغوش سرگردانی
بادهایش تکیه گاه تنهایی
جنگلانش افسرده باران
آوای پرندگانش سرود جنون سکوت
کوهستانش منزلگه بدگمانی
بیابانش آینه ظلمت
همرهانش زمین گیر مسافرتی ناگهانی
دنیایی آشفته از قلب هایی بی ریشه
دیوانه از تازیانه های توام یک جا
دنیای رستگاری سیاهی، جنون و تباهی و پروازهای خیالی
کهکشانش به گمنامی ستاره های گمراهی
دو قطب اش سیاه چاله هایی اغواگر
خانه ابدی خاموشی هزاران ساله شکوفه های سرخ آتش
آتش سوزاننده بال های دورنگی
بال های پرواز غرور و خودخواهی و عروج سقوطی انتخابی

Sunday December 20, 2009