قفس

پرنده لب تنگ ماهی نشسته بود، به ماهی نگاه کرد و گفت:
سقف قفست شکسته، چرا پرواز نمی کنی؟

Sunday April 19, 2009